โรงเรียนทับปุดวิทยา ประกาศยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้ประกาศยกเลิกคำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 320/2566 และยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 38/2567

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนทับปุดวิทยา

แผนดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี

แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจําปี 2566

O11

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบนิรนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อ The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

ผู้จัดทำ
ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอุปนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อPowerPoint เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทับปุดวิทยา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง
https://forms.gle/Q5mMaBrgas7TYE7d7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-599012

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/SMP ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/SMP ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทับปุดวิทยา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdvwhXvJQc…/viewform…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-599012