บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัดมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด โดยมี นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศิวะศิลป์ชัย ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวมาริสา จินดา และ นางสาวสุรีรัตน์ วิลวัฒน์ มอบทุนการศึกษา ให้กับ นายณัฐพงษ์ แก้วพิทักษ์ นายศิวกร อมฤทธิ์ นางสาวอนิสา อีซอ และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ อารีการ นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 6,000 บาท

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นในการนี้ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงออกประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการเปิดเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

2.1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100% เนื่องจากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซึนยังไม่ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามใบนัด ณ โรงพยาบาทับปุด ให้คณะครูทุกท่านดำเนินการ Big Cleaning ห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B

2.3 ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

กรณีที่ต้องการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการ 076-595012 ,กลุ่มงานวิชาการ 076-599297 หรือติดต่อผ่านทางเพจโรงเรียนทับปุดวิทยา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอเนกอนันต์ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ณ บริเวณอาคาร 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าห้องธนาคารโรงเรียน และจัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ขอขอบคุณ
ภาพถ่ายจาก : คุณครูชัชวาล เกตุเกิดเกล้า

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ