แผนดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี

แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจําปี 2566

O11

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบนิรนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อ The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

ผู้จัดทำ
ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอุปนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อPowerPoint เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ-ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-ฉ2

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-ฉ3