ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ-ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-ฉ2

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-ฉ3