ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยาเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22  มกราคม 2518  โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนทับปุด เปิดรับนักเรียนเป็น 2 ห้องเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2518  มีนักเรียนจำนวน  98  คน  ครู  3  คน และได้ย้ายมาตั้งอยู่พื้นที่ปัจจุบัน หมู่ที่ 6  ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  บนเนื้อที่ 114 ไร่  20 ตารางวา  เมื่อปีพุทธศักราช  2520 โดยจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปี 2551 ได้แบ่งเนื้อที่ของโรงเรียนเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา เป็นเนื้อที่รวม  20 ไร่ ดังนั้นเนื้อที่รวมของโรงเรียนทั้งหมดในปัจจุบัน มี 94 ไร่ 20 ตารางวา

โรงเรียนทับปุดวิทยา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  สถานที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทับปุด  ซึ่งมีที่ตั้งและอาณาเขตดังนี้ 

อำเภอทับปุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง  ดังต่อไปนี้

                1.  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอพนม  (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

                2.  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอปลายพระยาและอำเภออ่าวลึก  (จังหวัดกระบี่)

                3.  ทิศใต้  ติดต่อกับอ่าวพังงา

                4.  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอเมืองพังงา

และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  ตำบล  38  หมู่บ้าน  ได้แก่

                1.  ตำบลทับปุด 6  หมู่บ้าน

                2.  ตำบลมะลุ่ย 7  หมู่บ้าน

                3.  ตำบลบ่อแสน 8  หมู่บ้าน

                4.  ตำบลถ้ำทองหลาง 4  หมู่บ้าน

                5.  ตำบลโคกเจริญ  8  หมู่บ้าน

                6.  ตำบลบางเหรียง  5  หมู่บ้าน