HOME

โรงเรียนทับปุดวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงน้ำชา “ชมพู – ฟ้า เลี้ยงน้ำชา ร้อยน้ำใจ” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3Rs จัดฐานแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดการระเบียบการจราจรภายในโรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของนักเรียน ดังนั้น เพิ่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้ประปฏิบัติตามประกาศ 

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รายชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา 

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 3 -12 ตุลาคม 2565 อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ลูกชมพู-ฟ้าเกมส์" ประจำปี 2565

ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ลูกชมพู - ฟ้าเกมส์" ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาโดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดออกแบบการ์ดวันคริสต์มาส การออกแบบประกวด Backdrop และการประกวดต้นคริสต์มาส เป็นต้น เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน “ปิยมหาราช”

ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ และคณะครูร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565

งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยา จัดกิจกรรม งานเกษียณอายุราบการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ครูศตวรรษ ตันทวีวิวัฒน์ ครูฉวีวรรณ สุขช่วง ครูอรศิริ เทพณรงค์ ครูนงนุช ผลทวี และครูทวีสิน ผลทวี

ว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89392

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปถัมภ์ จะยุติการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital life Box และ Android Box จำนวน 1,268 

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90651

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะครู ชำนาญการ ว่าได้รายงานเฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเห็นว่าการรายงานผล การสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ที่ปรากฎในแบบประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว 17/2552 ทำให้ต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติม และไม่สามารถให้คณะกรรมการ PA ชุดเดิมประเมินรายงานการสังเคราะห์

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90650

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90648

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/90647