HOME

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (ชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,140 บาท อ่านต่อ

ตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอน วิชาเอก สุขศึกษา และพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก อ่านต่อ

ตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานกลุ่มอำนวยการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา เวลา 09.00 น. หากท่านไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ 

กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 2

กิจกรรม"Big Cleaning Day เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 2/2564" และอีกหลายกิจกรรม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

โรงเรียนทับปุดวิทยาได้มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ทปว. เลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ทปว. ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89392

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปถัมภ์ จะยุติการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital life Box และ Android Box จำนวน 1,268 

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89394

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89393

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89396

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.kroobannok.com/89395

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89395