HOME

ตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาศิลปศึกษาบัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยผลปรากฏมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา
อ่านต่อ

โรงเรียนทับปุดวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 ธันวาคม  2564 อ่านต่อ 

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (ชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,140 บาท อ่านต่อ

ตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอน วิชาเอก สุขศึกษา และพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก อ่านต่อ

ตามประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานกลุ่มอำนวยการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา เวลา 09.00 น. หากท่านไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ อ่านต่อ

กิจกรรม วันคริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve)

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสอีฟให้กับนักเรียน โดยมีการประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมแจกของรางวัล
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 2

กิจกรรม"Big Cleaning Day เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 2/2564" และอีกหลายกิจกรรม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

โรงเรียนทับปุดวิทยาได้มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ทปว. เลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89392

ด้วย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปถัมภ์ จะยุติการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital life Box และ Android Box จำนวน 1,268 

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89394

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89393

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89396

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://www.kroobannok.com/89395

อ่านต่อที่ https://www.kroobannok.com/89395