ผลงานทางวิชาการ

นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอุปนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อ PowerPoint เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
อ่านต่อ...

นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบนิรนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อ The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
อ่านต่อ...