ผลงานทางวิชาการ

นางมาราศรี ชุมเชื้อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "วัสดุและเครื่องมือช่าง"
รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ่านต่อ...

นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอุปนัย การเรียนแบบร่วมมือ ร่วมกับการใช้สื่อ PowerPoint เรื่อง “ลำดับและอนุกรม”
รายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อ่านต่อ...