การเปิดเผยข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Intergrity and Transparency Assessment (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2566
        การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

       โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

       คณะผู้บริหารโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

       อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

       แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน อ่านต่อ

       ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

       ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทับปุดวิทยา : ประชาสัมพันธ์

       ถามตอบ : Questions and Answers (Q&A)

       นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

      แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน อ่านต่อ

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 อ่านต่อ

      คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

      รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     สมัครนักเรียน : ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

     งานทะเบียน – วัดผล : (Secondary Grading System : SGS)

     ระบบดูแลชช่วยเหลือนักเรียน : ระบบ To School โรงเรียนทับปุดวิทยา

     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี อ่านต่อ

     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านต่อ

     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ : แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ :076-599012

     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านต่อ

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

    ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อ่านต่อ

    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อ่านต่อ

     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปี 2566 อ่านต่อ

     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนทับปุดวิทยา อ่านต่อ

     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อ่านต่อ

     แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT อ่านต่อ

     แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT อ่านต่อ