คณะผู้บริหาร

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์

วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ :

นายเจษฎา ศรีวิเศษ

วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ :

นางสาวพุทธมา จั้นศิลา

วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ :

ประชาสัมพันธ์