โรงเรียนทับปุดวิทยา ประกาศยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้ประกาศยกเลิกคำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 320/2566 และยกเลิกเวรรักษาความปลอดภัย เวรวันหยุดราชการ ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งโรงเรียนทับปุดวิทยา ที่ 38/2567

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนทับปุดวิทยา

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทับปุดวิทยา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง
https://forms.gle/Q5mMaBrgas7TYE7d7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-599012

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/SMP ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทับปุดวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/SMP ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทับปุดวิทยา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครออนไลน์ผ่านลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdvwhXvJQc…/viewform…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-599012

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา
2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
2.1.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.1.4 มีสัญชาติไทย
2.1.5 มีอายุไม่ตำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
2.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.1.9 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547
2.1.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.12 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.13 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
3.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา และงานพิเศษอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคลากร ห้องอำนวยการ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 เอกสารและหลักฐานสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา
5.1.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
5.1.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
5.1.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5.1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5.1.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย ด้วยโรค พ.ศ. 2547 จำนวน 1 ฉบับ
5.1.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับ
จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนทับปุดวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือที่เว็บไซด์ http://www.tpw.ac.th
7. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนทับปุดวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่
กำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 ในสถานการรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         จากการประเมินสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาและการประเมินสภาพการติดเชื้อในชุมชนของสาธารณสุขอำเภอทับปุดและศูนย์ ศบค.จังหวัดพังงา  พบว่าสถานการณ์โดยภาพรวมคลี่คลายอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการ ฯ  ที่เกี่ยวข้องจึงได้พิจารณาให้โรงเรียนทับปุดวิทยาเปิดเรียนในรูปแบบ  On Site  โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้.

  1. โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ รูปแบบ On Site  (เน้นย่ำให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติตาม  6 มาตรการหลัก   6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มข้น  อย่างเคร่งครัด)
  2. กรณีมีนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและถูกกักตัว ให้แจ้งครูที่ปรึกษาตามแบบฟอร์ม กจ.นร.17 และขอเรียนแบบ On Line หรือ แบบ On Hand โดยขอรับใบงานจากครูประจำวิชา
  3. กรณีที่นักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ หรือผู้ปกครองนักเรียนยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ให้แจ้งครูที่ปรึกษาตามแบบฟอร์ม กจ.นร.17 เพื่อขอเรียนแบบ On Line หรือ แบบ On Hand โดยขอรับใบงานจากครูประจำวิชา
  4. การขาดเรียน และการลาให้เป็นไปตามระเบียบที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนด  โดยเขียนขออนุญาตตามแบบฟอร์ม กจ.นร.18

         ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป กรณีที่ต้องการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้  กลุ่มอำนวยการ 076-599012  กลุ่มงานวิชาการ 076-599297 หรือติดต่อผ่านทาง Page โรงเรียนทับปุดวิทยา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัดมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด โดยมี นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศิวะศิลป์ชัย ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวมาริสา จินดา และ นางสาวสุรีรัตน์ วิลวัฒน์ มอบทุนการศึกษา ให้กับ นายณัฐพงษ์ แก้วพิทักษ์ นายศิวกร อมฤทธิ์ นางสาวอนิสา อีซอ และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ อารีการ นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 6,000 บาท

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นในการนี้ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงออกประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการเปิดเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

2.1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100% เนื่องจากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซึนยังไม่ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามใบนัด ณ โรงพยาบาทับปุด ให้คณะครูทุกท่านดำเนินการ Big Cleaning ห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B

2.3 ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

กรณีที่ต้องการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการ 076-595012 ,กลุ่มงานวิชาการ 076-599297 หรือติดต่อผ่านทางเพจโรงเรียนทับปุดวิทยา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอเนกอนันต์ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ณ บริเวณอาคาร 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าห้องธนาคารโรงเรียน และจัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ขอขอบคุณ
ภาพถ่ายจาก : คุณครูชัชวาล เกตุเกิดเกล้า