บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัดมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมต้อนรับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด โดยมี นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศิวะศิลป์ชัย ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวมาริสา จินดา และ นางสาวสุรีรัตน์ วิลวัฒน์ มอบทุนการศึกษา ให้กับ นายณัฐพงษ์ แก้วพิทักษ์ นายศิวกร อมฤทธิ์ นางสาวอนิสา อีซอ และ เด็กหญิงกัญญาณัฐ อารีการ นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 6,000 บาท

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นในการนี้ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงออกประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการเปิดเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

2.1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100% เนื่องจากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซึนยังไม่ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามใบนัด ณ โรงพยาบาทับปุด ให้คณะครูทุกท่านดำเนินการ Big Cleaning ห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B

2.3 ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

กรณีที่ต้องการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการ 076-595012 ,กลุ่มงานวิชาการ 076-599297 หรือติดต่อผ่านทางเพจโรงเรียนทับปุดวิทยา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอเนกอนันต์ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ณ บริเวณอาคาร 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าห้องธนาคารโรงเรียน และจัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ขอขอบคุณ
ภาพถ่ายจาก : คุณครูชัชวาล เกตุเกิดเกล้า

จัดการเรียนการสอนแบบ Online

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19) กำลังระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพังงา โรงเรียนทับปุดวิทยาจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการที่ ศบค. กำหนดจึงประกาศให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Onlineตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564และเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 11, 13 และ 14 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076-5990122,937

การเปิดเรียนชดเชยโดยใช้รูปแบบ On line 1/2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยาเรื่อง การเปิดเรียนชดเชยโดยใช้รูปแบบ On line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่โรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาส่งผลให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนตามที่หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเวลาเรียนไว้ว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีเวลาเรียน 200 วัน / ปี นั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนจึงเปิดเรียนชดเซย์โดยใช้รูปแบบ On Line ในทุก ๆ วันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม – 18 กันยายน 2564 ตามตารางการเปิดเรียนชดเชย ดังนี้

การจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยาเรื่อง การจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรงเรียนทับปุดวิทยาได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โดยทั่วไปสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On site เต็มรูปแบบได้จึงขอประกาศการจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ 1/2564

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ปัจจุบัน ยังไม่คลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงขยายเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทันที