จัดการเรียนการสอนแบบ Online

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19) กำลังระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพังงา โรงเรียนทับปุดวิทยาจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการที่ ศบค. กำหนดจึงประกาศให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Onlineตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564และเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 11, 13 และ 14 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076-5990122,937

การเปิดเรียนชดเชยโดยใช้รูปแบบ On line 1/2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยาเรื่อง การเปิดเรียนชดเชยโดยใช้รูปแบบ On line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่โรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาส่งผลให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนตามที่หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเวลาเรียนไว้ว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีเวลาเรียน 200 วัน / ปี นั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนจึงเปิดเรียนชดเซย์โดยใช้รูปแบบ On Line ในทุก ๆ วันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม – 18 กันยายน 2564 ตามตารางการเปิดเรียนชดเชย ดังนี้

การจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยาเรื่อง การจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรงเรียนทับปุดวิทยาได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โดยทั่วไปสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On site เต็มรูปแบบได้จึงขอประกาศการจัดการเรียนการสอน On site เต็มรูปแบบโดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ 1/2564

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ปัจจุบัน ยังไม่คลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงขยายเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทันที