การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบนิรนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อ The Geometer’s Sketchpad เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

ผู้จัดทำ
ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์