การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอุปนัย การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการใช้สื่อPowerPoint เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา

ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์