เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 ในสถานการรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         จากการประเมินสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาและการประเมินสภาพการติดเชื้อในชุมชนของสาธารณสุขอำเภอทับปุดและศูนย์ ศบค.จังหวัดพังงา  พบว่าสถานการณ์โดยภาพรวมคลี่คลายอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการ ฯ  ที่เกี่ยวข้องจึงได้พิจารณาให้โรงเรียนทับปุดวิทยาเปิดเรียนในรูปแบบ  On Site  โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้.

  1. โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ รูปแบบ On Site  (เน้นย่ำให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติตาม  6 มาตรการหลัก   6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มข้น  อย่างเคร่งครัด)
  2. กรณีมีนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและถูกกักตัว ให้แจ้งครูที่ปรึกษาตามแบบฟอร์ม กจ.นร.17 และขอเรียนแบบ On Line หรือ แบบ On Hand โดยขอรับใบงานจากครูประจำวิชา
  3. กรณีที่นักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ หรือผู้ปกครองนักเรียนยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ให้แจ้งครูที่ปรึกษาตามแบบฟอร์ม กจ.นร.17 เพื่อขอเรียนแบบ On Line หรือ แบบ On Hand โดยขอรับใบงานจากครูประจำวิชา
  4. การขาดเรียน และการลาให้เป็นไปตามระเบียบที่ฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนด  โดยเขียนขออนุญาตตามแบบฟอร์ม กจ.นร.18

         ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป กรณีที่ต้องการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้  กลุ่มอำนวยการ 076-599012  กลุ่มงานวิชาการ 076-599297 หรือติดต่อผ่านทาง Page โรงเรียนทับปุดวิทยา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564