วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

รู้งาน  รู้คน  อดทน  เสียสละ  และสามัคคี

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมระบบภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย

นักเรียนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง