วิสัยยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนทับปุดวิทยามุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2558

ปรัชญา

รู้งาน  รู้คน  อดทน  เสียสละ  และสามัคคี

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เข้าสู่มาตรฐานประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมระบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

เป้าหมาย

  1. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพสู่ระดับสากล

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากล

4. โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

5. ภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน