วันปิยมหาราช

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอเนกอนันต์ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประปิยมหาราช ณ บริเวณอาคาร 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา