รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา
2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
2.1.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภาหรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.1.4 มีสัญชาติไทย
2.1.5 มีอายุไม่ตำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
2.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.1.9 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547
2.1.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.12 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.13 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
3.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา และงานพิเศษอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคลากร ห้องอำนวยการ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 เอกสารและหลักฐานสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาศิลปศึกษา
5.1.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
5.1.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
5.1.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5.1.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5.1.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย ด้วยโรค พ.ศ. 2547 จำนวน 1 ฉบับ
5.1.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับ
จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนทับปุดวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา หรือที่เว็บไซด์ http://www.tpw.ac.th
7. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนทับปุดวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่
กำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา