จัดการเรียนการสอนแบบ Online

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID – 19) กำลังระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดพังงา โรงเรียนทับปุดวิทยาจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการที่ ศบค. กำหนดจึงประกาศให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Onlineตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564และเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 11, 13 และ 14 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076-5990122,937