ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1082330184
รหัส SMIS 8 หลัก : 82012011
รหัส OBAC 6 หลัก : 330184
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : ทับปุดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : THAPPUTWITTAYA
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านบ้านทุ่ง ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82180
โทรศัพท์ : 076-599012
โทรสาร : 076-599011
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน – เดือน – ปี ก่อตั้ง : 22 มกราคม 2518
อีเมล์ : thapputwittaya@tpw.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : พิงกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อแสน