ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ 1/2564

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ปัจจุบัน ยังไม่คลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โรงเรียนจึงขยายเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทันที