การเปิดเรียนชดเชยโดยใช้รูปแบบ On line 1/2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยาเรื่อง การเปิดเรียนชดเชยโดยใช้รูปแบบ On line ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่โรงเรียนทับปุดวิทยาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาส่งผลให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ครบตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียนตามที่หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเวลาเรียนไว้ว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีเวลาเรียน 200 วัน / ปี นั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนจึงเปิดเรียนชดเซย์โดยใช้รูปแบบ On Line ในทุก ๆ วันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม – 18 กันยายน 2564 ตามตารางการเปิดเรียนชดเชย ดังนี้