กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรศิริ เทพณรงค์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ สุขช่วง

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา เจ๊ะโส๊ะ

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ สิทธิชัย

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -