กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ สิทธิชัย

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวมนัญชยา บำรุง

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวพัณณิตา ศรีแก้ว

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -