กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์

นางสาวณิชา ประกอบทรัพย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอรศิริ เทพณรงค์

นางอรศิริ เทพณรงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉวีวรรณ สุขช่วง

นางสาวฉวีวรรณ สุขช่วง

ครู ชำนาญการ

นางสาววาสนา เจ๊ะโส๊ะ

นางสาววาสนา เจ๊ะโส๊ะ

ครู

นางสาวเบญจมาศ สิทธิชัย

นางสาวเบญจมาศ สิทธิชัย

ครูผู้ช่วย