กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวาสนา  ลิพอนพล

นางวาสนา ลิพอนพล

ครู ชำนาญการ

นางนงนุช  ผลทวี

นางนงนุช ผลทวี

ครู ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา  ปุญโญกุล

นางสาวกฤษณา ปุญโญกุล

ครู ชำนาญการ

นายอนิรุทธิ์  ลิพอนผล

นายอนิรุทธิ์ ลิพอนผล

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางศศิมา  ทิพย์สวัสดิ์

นางศศิมา ทิพย์สวัสดิ์

ครู ชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ  ยอดแก้ว

นางสาวอุไรวรรณ ยอดแก้ว

ครู

นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์

นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์

ครู