กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : -

นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ลิพอนพล

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิมา ทิพย์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤษณา ปุญโญกุล

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ ยอดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นายจีฮาน ปากบารา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -

เอนกพงค์ บุญรักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -