มาตรการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนทับปุดวิทยา

ด้วยทางโรงเรียนทับปุดวิทยาเตรียมการรักษาความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยโรงเรียนทับปุดวิทยามีการดำเนินการเฝ้าระวังเหตุความไม่ปลอดภัย ดังนี้

  1. ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ วางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น น้ำท่วม อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น พายุฤดูร้อน เป็นต้น โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เมื่อเกิดเหตุ
  2. ด้านความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมในช่วงนี้ จะมีการจัดระบบรับ – ส่งนักเรียน โดยให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมกัน
  3. การเฝ้าระวังการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจากสถิติมักจะพบนักเรียนจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลในเรื่องดังกล่าว
  4. การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด