นักเรียนปีการศึกษา 2564

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
67
100
167
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
95
102
197
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
80
85
165
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
44
72
116
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
47
77
124
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
17
38
55
4
รวม
350
474
824
30