นักเรียนปีการศึกษา 2563

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
103
102
205
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
86
86
172
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
70
70
140
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
48
81
129
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
17
39
56
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
32
87
119
4
รวม
356
465
821
30