นักเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
90
86
176
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
75
75
150
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
82
88
170
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
22
39
61
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
38
91
129
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
29
88
117
4
รวม
336
467
803
30