นักเรียนปีการศึกษา 2561

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
83
80
163
6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
90
92
182
6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
66
73
139
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
43
96
139
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
29
90
119
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
41
59
100
4
รวม
352
490
842
30