คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนทับปุดวิทยา เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตรายทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนทับปุดวิทยา

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนทับปุดวิทยา ปีการศึกษา 2565

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

มาตรการโรงเรียนปลอดภัย Safety School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

อ้างอิง http://www.MOESafetyCenter.com