คณะผู้บริหาร

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-599012
E-mail : Sdolyawat@tpw.ac.th

นายเจษฎา ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-599012
E-mail : Jasada@tpw.ac.th

นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 076-599012
E-mail : Phuttima.c@tpw.ac.th