คณะผู้บริหาร

นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-805-0772
E-mail : Sdolyawat@tpw.ac.th

นายเจษฎา ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-956-5479
E-mail : Jasada@tpw.ac.th

นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-461-4542
E-mail : Phuttima.c@tpw.ac.th