คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย

นายประเสริฐ บางเตียว

ตำแหน่ง : ประธานเครือข่าย

นายธนันต์ เกตุหนู

ตำแหน่ง : รองประธานเครือข่าย คนที่ 1

นางสาวอภิญญา เกลื่อนสิน

ตำแหน่ง : รองประธานเครือข่าย คนที่ 2

นางสุมาลี โล่กิตติธรกุล

ตำแหน่ง : เลขานุการ

นางสุมาลี สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

นางกัญญา ประดิษฐ์การ

ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์

นายปรึกษา ประดิษฐ์การ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวโชติภา ภู่ศรี

ตำแหน่ง : นายทะเบียน

นางปิยมาศ ประคองเกื้อ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายคฑาวุธ กล่ำมาศ

ตำแหน่ง : ปฏิคม

นางสาววิไลลักษณ์ ทรายคำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม

นางอรรัตน์ ชุ่มจิตร

ตำแหน่ง : เหรัญญิก

นางสาวยุพิน ประกอบสิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก