ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายการ จำนวน
การรับนักเรียน
283
นักเรียนย้ายเข้า
4
นักเรียนย้ายออก
18
หนังสือรับ
742
หนังสือส่ง
231