กิจกรรมในรั้วชมพูฟ้า

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day )

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทับปุดวิทยา

กิจกรรมประชุมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา