กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทับปุดวิทยา

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นในการนี้ โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงออกประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการเปิดเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยากำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

2.1 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100% เนื่องจากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซึนยังไม่ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามใบนัด ณ โรงพยาบาทับปุด ให้คณะครูทุกท่านดำเนินการ Big Cleaning ห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B

2.3 ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On site แบ่งกลุ่ม A และ B เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

กรณีที่ต้องการติดต่อประสานงานกับโรงเรียน ให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการ 076-595012 ,กลุ่มงานวิชาการ 076-599297 หรือติดต่อผ่านทางเพจโรงเรียนทับปุดวิทยา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564