การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อรายผลการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในเสนอแนะนำการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน

โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดประชุมคณะครูแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อร่วมกันเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงการหาวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนทับปุดวิทยา