การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนหลักสูตรการต้านทุจริต และการประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนทับปุดวิทยา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564

นานดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ลงพื้นที่ดูแลการมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา ให้เป็นไปตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

ขอขอบคุณ
ภาพถ่ายจาก : คุณครูชัชวาล เกตุเกิดเกล้า