การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I – New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา