กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายสืบพงศ์ ประสพมิตร

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วิทยฐานะ : -