กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชิดชนก โสภาการ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุบล เจริญฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นายต่อเหตุ กะมินสิน

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นายสุวโรจน์ สุดจิตร

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญชนก นาคขวัญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -

นายดิชพงษ์ อุศมา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -

นางสาวโสรยา อ่อนแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -