กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชิดชนก  โสภาการ

นางชิดชนก โสภาการ

ครูชำนาญการ

นางรัฎาภรณ์  ปุญโญกุล

นางรัฎาภรณ์ ปุญโญกุล

ครูชำนาญการ

นายต่อเหตุ  กะมินสิน

นายต่อเหตุ กะมินสิน

ครูชำนาญการ

นางสาวปิยธิดา  นิยมเดช

นางสาวปิยธิดา นิยมเดช

ครูชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต

นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต

ครูชำนาญการ

นายอุบล  เจริญฤทธิ์

นายอุบล เจริญฤทธิ์

ครูชำนาญการ