กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชิดชนก โสภาการ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยธิดา นิยมเดชา

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นายอุบล เจริญฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นายต่อเหตุ กะมินสิน

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางรัฎาภรณ์ ปุญโญกุล

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญชนก นาคขวัญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -