กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้า

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาววรพรรณ ตะเคียนทอง

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นายพสธร หนูสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นายสยุมภู ยมนา

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : -