กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภคพงษ์ พงษ์ทองหล่อ

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเยาวลักษณ์ วาหะรักษ์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางมาราศรี ชุมเชื้อ

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นายชูเกียรติ ใจแก้ว

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวเยาวเรศ เสล่ราษฏร์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นายพิเชษฐ์ จันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -
เว็บไซต์ : ห้องเรียนครูเอก

นางสาวจุฬาลักษณ์ ไล่คง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -

นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นายวรวุฒิ กาฬมณี

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวซัลมา สมัยพิทักษ์

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทราพร ถนอมสิน

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง