กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณศรี  ศักดิ์หริรักษ์

นางสาวอรุณศรี ศักดิ์หริรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนุช  ชุ่มพงษ์

นางอรนุช ชุ่มพงษ์

ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวณี  ปรางสุรางค์

นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค์

ครูชำนาญการ

นางสาววรรณนี เขน็ดพืช

นางสาววรรณนี เขน็ดพืช

ครูชำนาญการ

นางสาวสายฝน  คำเครื่อง

นางสาวสายฝน คำเครื่อง

ครู

นางสาวปัณณพร มีเพียร

นางสาวปัณณพร มีเพียร

ครู

นางสาว รวีวรรณ มินสิน

นางสาว รวีวรรณ มินสิน

ครู

นางสาวนภาพร กองแก้ว

นางสาวนภาพร กองแก้ว

ครูผู้ช่วย