กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณนี เขน็ดพืช

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายฝน คำเครื่อง

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวรวีวรรณ มินสิน

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวปัณณพร มีเพียร

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวนภาพร กองแก้ว

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวจริยา หมัดอะด้ำ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : -

นางสาวเบญญาภรณ์ เจริญการ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง