กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณศรี ศักดิ์หริรักษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณนี เขน็ดพืช

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนุช ชุ่มพงษ์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสาวสายฝน คำเครื่อง

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวรวีวรรณ มินสิน

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวปัณณพร มีเพียร

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวนภาพร กองแก้ว

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นางสาวเบญญาภรณ์ เจริญการ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง