กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเกสร  สังสันต์

นางสาวเกสร สังสันต์

ครู

นางพัสดา  ทับทิมทอง

นางพัสดา ทับทิมทอง

ครูชำนาญการ

นางระเบียบ  คงเลิศ

นางระเบียบ คงเลิศ

ครูชำนาญการ