กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวภัทรวดี ทองมี

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -

นายวรรฒพล กล่อมเกล้า

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ : -