การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3Rs

3Rs…ช่วยโลก ลดขยะ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน เกิดจากบ้านเรือน สถานประกอบการ รวมถึงที่สาธารณะ ดังนั้น เราต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้หลัก 3Rs

Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)

ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เพราะการลดการบริโภคของเรา จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ ในขั้นตอนนี้เริ่มต้นโดยการสำรวจว่าเราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง ตัวอย่าง เช่น

ลดการสร้างขยะในที่ทำงาน

 • ใช้อีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
 • คิดก่อนพิมพ์หรือถ่ายสำเนา พิมพ์และทำสำเนาให้น้อยที่สุด
 • ส่งและจัดเก็บเอกสาร เช่น เอกสารที่จำเป็นและข้อเสนอทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นกระดาษ
 • เมื่อต้องพิมพ์หรือทำสำเนาให้ทำสองด้าน
 • หมุนเวียนเอกสารแทนการทำสำเนาเฉพาะสำหรับทุกคน
 • เปลี่ยนระยะขอบบนเอกสาร Word ระยะขอบเริ่มต้นของเอกสารที่พิมพ์คือ 1.25 นิ้วทุกด้าน เพียงเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0.75 นิ้วจะช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์

ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน

 • ใช้ถุงผ้า ตระกร้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
 • ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่
 • ใช้ปิ่นโต หรือกล่องข้าวใส่อาหาร แทนการใส่กล่องโฟม
 • ใช้กระติกน้ำ หรือขวดน้ำแบบพกพา ที่สามารถ Refill ได้ แทนการซื้อน้ำดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 • ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือน้อยชิ้น
 • เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกทานอาหารที่ร้านแทนการใส่กล่องกลับ
 • หลีกเลี่ยงใช้วัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก)

การใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เลือกซื้อสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก

 • เลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้
 • ดัดแปลงของเหลือใช้เพื่อใช้ประโยชน์
 • เสื้อผ้าเก่านำไปบริจาค หรือถูพื้น
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ทิ้งเป็นขยะ
 • การใช้กระดาษ 2 หน้า
 • การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต

Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่

คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้

 • ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
 • เลือกซื้อสินค้าที่นำกลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • นำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยหมัก

หากเราทุกคน สามารถทำได้ครบทั้ง 3Rs ก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน  ลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า แทนที่จะถูกทิ้งแล้วนำไปกำจัด และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย

เส้นทางความรู้การจัดการขยะตามหลัก 3Rs

โรงเรียนทับปุดวิทยามีการดำเนินการจัดฐานแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ตามเส้นทาง ดังนี้

ฐานแหล่งเรียนรู้ขยะทั่วไป  กิจกรรมที่ดำเนินการในโรงเรียนทับปุดวิทยา มีดังนี้

กิจกรรมด้าน Reduce เช่น กิจกรรมลดการใช้แก้วพลาสติกและกล่องโฟม กิจกรรมนำกระบอกน้ำมาโรงเรียน กิจกรรมด้าน Reuse เช่น กิจกรรมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  กิจกรรมรณรงค์การทำชิ้นงาน จัดบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าโดยการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า

เส้นทางความรู้การจัดการขยะทั่วไป ตามหลัก 3Rs 

 

ฐานแหล่งเรียนรู้ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) โรงเรียนมีการจัดทำกิจกรรมด้าน Recycle เช่น กิจกรรมให้นักเรียนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ นอกจากนี้มีกิจกรรมด้าน Reduce เช่น กิจกรรมรณรงค์การทานข้าวหมดจาน

เส้นทางความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ ตามหลัก 3Rs 

ฐานแหล่งเรียนรู้ขยะอันตราย (Hazardous Waste) โรงเรียนมีการจัดทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการแยก เก็บ ติดป้าย และทิ้ง โดยรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

เส้นทางความรู้การจัดการขยะอันตรายตามหลัก 3Rs 

ฐานแหล่งเรียนรู้ขยะรีไซเคิล (Recycle Waste) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เช่น กิจกรรมกระดาษสา  กิจกรรมธนาคารขยะ

เส้นทางความรู้การจัดการขยะรีไซเคิล ตามหลัก 3Rs 

ประเมินความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตร

ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทับปุดวิทยาเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยการปฏิบัติจริง โดยการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Form เรื่อง การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs ผู้ผ่านการทำแบบทดสอบร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตร