โรงเรียนทับปุดวิทยาขอแสดงกับนางสาวฐิติมา ชื่นอารมณ์

โรงเรียนทับปุดวิทยาขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐิติมา ชื่นอารมณ์ (พี่เฟิร์น)

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2564