เผยแพร่ผลงานทางวิชา

นางมาราศรี ชุมเชื้อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "วัสดุและเครื่องมือช่าง"
รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1