มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของโรงเรียนทับปุดวิทยา

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

6 มาตรการเสริม รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

7 มาตรการเข้มข้น รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุป้องกันโควิดระบาดในโรงเรียน กรณีพบผู้ป่วยในโรงเรียน