มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ของโรงเรียนทับปุดวิทยา

วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

7 มาตรการเข้มข้น สำหรับสถานศึกษา

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)