ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทับปุดวิทยา

โรงเรียนทับปุดวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMP) รับสมัครวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ รับสมัครวันที่ 24 – 28 เมษายน​ 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้ารับสมัครวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)รับสมัครวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนความสามารถพิเศษ)รับสมัครวันที่ 24 – 27 เมษายน 2564

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

สมัครเรียนคลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-599012