ตลาดทับปุด

จากการศึกษาหลักฐาน เอกสารอ้างอิง พงศาวดารเมืองถลาง เชื่อได้ว่าทับปุดเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตกมาก่อน (สมัยก่อนเรียกว่า หัวเมืองฝั่งทะเลฝ่ายนอก) เนื่องจากในสมัยนั้นหัวเมืองฝั่งทะเลฝ่ายนอก จะต้องส่งเครื่องบรรณาการ และภาษี ให้กับทางกรุงเทพ ทุก 2 หรือ 3 ปี/ครั้ง โดยลำเลียงส่งไปทางช่องแขวงกราภูงา (บ้านปากน้ำ) ผ่านด่านพระยาพิพิธ (ปัจจุบันเป็นด่านเก่าแก่ตามเส้นทางถนน พังงา - ทับปุด ผ่านเขานางหงส์) และไปขึ้นเขาสกเพื่อไปลงเรือที่เมืองไชยา ปรากฎว่าเส้นทางผ่านเขาสกถูกโจรปล้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเจ้าพระยาสุรินทราชา (ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองทะเลฝ่ายนอก ในสมัยรัชกาลที่ 1 ) จึงเปลี่ยนเส้นทางเดินโดยมีระยะห่างกัน 1 วัน โดยตั้งด่านที่มะรุ่ย ปากพนม และออกเมืองไชยา (สันนิษฐานว่า ด่านมะรุ่ยเดิมตั้งอยู่ที่ ปากคลองมะรุ่ย และใช้เส้นทางเดินเรือตามคลองมะรุ่ยถึงบางเหรียง จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังด่านปากพนม และเมืองไชยาตามลำดับ ดังนั้นพอจะกล่าวได้ว่า ชุมชนดั้งเดิมในอำเภอทับปุด (มะรุ่ย) ได้ตั้งเป็นหลักแหล่งและเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1

แผนที่

อำเภอทับปุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพังงา ที่เส้นรุ้งที่ 08 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 98 องศา 38 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างไปทางตะวันออกของจังหวัดพังงา 24 กิโลเมตร มีเทือกเขาทอยและเขานางหงส์ กั้นกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 170,268.12 ไร่ หรือ 272.429 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.53 ของพื้นที่จังหวัด พังงา

มีอาณาอาณาเขตติดต่อดังนี้

1. ทิศเหนือ จด อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
2. ทิศใต้ จด อำเภอ เมืองพังงา อ่าวพังงา จังหวัด พังงา
3. ทิศตะวันออก จด อำเภอ อ่าวลึก และ อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่
4. ทิศตะวันตก จด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา

อำเภอทับปุดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขา ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดมีที่ราบทั่วไปตามหุบเขาและริมแม่น้ำ ที่ราบเหล่านี้อุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การทำนาและ เลี้ยงสัตว์ ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ ส่วนที่ราบชายฝั่งทะเล ที่เกิดจากการยุบตัวของ แผ่นดิน ทำให้ชายฝั่งมีลักษณะเป็นแถบยาวและเว้าแหว่งที่เรียกว่า "ชวากทะเล" ส่วนใหญ่ เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบรูณ์ มีความสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา รวมทั้งอำเภอทับปุดอยู่ติดทะเลบริเวณชายฝั่งอันดามันจึงได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากการที่ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21- 31 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 51-99 % มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ไปจนถึงเดือน เมษายน
2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ไปจนถึงเดือน ธันวาคม

อำเภอทับปุดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน และ 1 สุขาภิบาล คือ
1. ตำบลทับปุด มีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ่อแสน มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลมะรุ่ย มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลโคกเจริญ มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางเหรียง มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลถ้ำทองหลาง มีหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่บ้าน
7. สุขาภิบาลทับปุด

อำเภอทับปุดมีประชากร 23,178 คน จำแนกเป็นชาย 11,840 คน หญิง 11,338 คน ขนาดประชากร เท่ากับ 85 คน/ตร.กม. และสามารถจำแนกออกเป็นตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ตำบล 
จำนวนหมู่บ้าน
เนื้อที่ (ตร.กม) 
จำนวนประชากร 
จำนวนบ้าน 
ปกติ 
อพป.
รวม 
ชาย 
หญิง
รวม 
ทับปุด
29.346 
2,454
2,294
4,748
1,129
บ่อแสน
33.032 
3,167
3,242
6,409
1,191
มะรุ่ย
45.455 
2,741
2,661
5,402
1,048
โคกเจริญ
36.238 
1,653
1,515
3,168
682
บางเหรียง
84.813 
1,055
864
1,919
440
ถ้ำทองหลาง
42.954 
770
762
1532
361
รวม 
19 
19 
38 
272.429 
11,840
11,338
23,178
4,950

1. ด้านการศึกษา

1. มีจำนวนสถานศึกษา 18 แห่ง จำนวนห้องเรียน 203 ห้อง แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 แห่ง ระดับประถมศึกษาจำนวน 15 แห่ง ศูนย์เด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านจำนวน 38 แห่ง และห้องสมุดจำนวน 2 แห่ง
2. มีครูจำนวน 265 คน นักเรียน 5,031 คน มีสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา : ครู เท่ากับ 25 : 1 และสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา : จำนวนห้อง เท่ากับ 40 : 1

2. ด้านสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐ ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง สถานีอนามัย 6 แห่ง และ คลินิก 8 แห่ง (รวมสถานพยาบาล)

1. บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ 4 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาล 39 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 30 คน
2. จำนวนผู้ป่วย สาเหตุสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่
2.1 โรคติดเชื้อและปรสิต
2.2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
2.3 โรคหลอดเลือดและอวัยวะขาดเลือด
3. จำนวนผู้เสียชีวิต จากสาเหตุสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่
3.1 อุบัติเหตุขนส่ง
3.2 มะเร็งทุกชนิด
3.3 โรคระบบทางเดินหายใจ
4. ผู้ป่วยโรคเอดส์และติดเชื้อมีอาการ ปี 2547 จำนวน 79 ราย

3. คุณภาพชีวิต (กชช.2 ค. และ จปฐ)

1. ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน สภาพการพัฒนาหมู่บ้านในชนบทของอำเภอทับปุด มีดังนี้
1.1 หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ข้อมูล กชช.2 ค. ปี2546) จำนวน 1 หมู่บ้าน
1.2 หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 จำนวน 37 หมู่บ้าน
2. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท ต่อคนต่อปี จำนวน 4,401 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.44 ของครัวเรือนทั้งหมด
3. จำนวนประชาชนที่มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนทั้งสิ้น 6,283 ราย โดยมีปัญหา 3 อันดับแรกตามลำดับ ดังนี้
3.1 ปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 3,317 ราย
3.2 ปัญหาหนี้สิน จำนวน 2,022 ราย
3.3 ปัญหาที่อยู่อาศัย จำนวน 693 ราย
4. ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ปี 2547 มีคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจำนวน 16 คดี ที่สำคัญได้แก่
4.1 คดีบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า
4.2 คดีเกี่ยวกับการประมง

1. การเกษตรและปศุสัตว์

พื้นที่การเกษตรกรรมทั้งอำเภอ 73,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของพื้นที่เกษตรทั้งจังหวัด ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 ของจังหวัด แบ่งเป็น
1. พื้นที่นา 253 ไร่ (ร้อยละ 0.34 ของพื้นที่เกษตรทั้งอำเภอ)
2. พื้นที่สวน 70,474 ไร่ (ร้อยละ 96.10 ของพื้นที่เกษตรทั้งอำเภอ)
3. พื้นที่อื่นๆ 2,597 ไร่ (ร้อยละ 3.54 ของพื้นที่เกษตรทั้งอำเภอ)
4. พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยางพารา มีพื้นที่เพาะปลูก 37,465 ไร่ ปาล์มน้ำมันมีพื้นที่เพาะปลูก 21,537 ไร่ และมังคุด มีพื้นที่เพาะปลูก 413 ไร่ ตามลำดับ
5. มีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรกรร้อยละ 13.78
6. มีครัวเรือนที่ทำการประมง จำนวน 510 ครัวเรือน
7. การเลี้ยงปศุสัตว์ที่สำคัญ แบ่งออกเป็น
7.1 สัตว์ปีก จำนวน 68,090 ตัว เกษตรกร 2,072 ราย
7.2 ไก่เนื้อ จำนวน 17 ฟาร์ม จำนวน 62,200 ตัว
7.3 โค – กระบือ จำนวน 2,362 ตัว เกษตรกร 614 ราย

2. การอุตสาหกรรม

มีโรงงานอุตสาหกรรม 2 โรง เงินลงทุน 55.4 ล้านบาท จำนวนคนงานทั้งสิ้น 96 คน ประเภทโรงงานที่สำคัญได้แก่
1. โรงโม่หิน
2. โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

3. การเงินและธนาคาร

การเงิน การธนาคาร มีสถาบันการเงินจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

4. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ในปี 2547 ประมาณ 30,019 บาท สูงเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด

ดิน

ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ 50 % ใช้ประโยชน์ในการทำสวนยาง ใช้ทำนา 25 % เป็นที่อยู่อาศัย20 % และเป็นที่สวน 5 % พื้นที่อำเภอทับปุดมีการทำเหมืองแร่โดโลไมต์ 1 แห่ง ที่ตำบลถ้ำทองหลาง เนื้อที่ประทานบัตร 43 ไร่ 52 ตารางวา

น้ำ

ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติของอำเภอทับปุด ส่วนมากจะเป็นลำคลองสายสั้น ๆ ดังนี้

คลองมะรุ่ย เป็นลำคลองที่ไหลผ่านตำบลบางเหรียง ตำบลโคกเจริญ ตำบลทับปุด ไหลลงสู่ทะเล ที่ตำบลมะรุ่ย

คลองไทรมาศ เป็นลำคลองที่มีต้นน้ำ ที่ตำบลโคกเจริญ ผ่านตำบลทับปุด ไหลไปบรรจบกับคลอง มะรุ่ย ที่หมู่ 6 ตำบลทับปุด

คลองบ่อแสน เป็นลำคลองที่มีลักษณะแปลก ซึ่งต้นน้ำเป็นธารน้ำตกไหลออกมาจากถ้ำ โดยต้นน้ำ ที่แท้จริงอยู่ในเขตตำบลถ้ำทองหลาง แล้วไหลลอดภูเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรน้ำจึงใส ไหลออกสู่อ่าวพังงา บริเวณตำบลบางเสียด อำเภอเมือง พังงา

คลองบางทราย เป็นคลองที่มีต้นน้ำเริ่มจากพิกัด MK 586344 ไหลไปบรรจบกับคลองญวนไหลลงสู่อ่าวพังงาไปตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง ต.บ่อแสนกับ ต.มะรุ่ย

แหล่งน้ำในรูปแบบอื่น ๆ อีก คือ
1. นบบางปุย ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 8 ของตำบลโคกเจริญ
2. นบนายพล เดิมเป็นพื้นที่แถบหุบเขา 2 ลูก เมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษมผ่าน มีการถมที่เพื่อสร้างตัวผิวถนน ทำให้ตัวถนนขวางทางเดินของน้ำจึงกลายสภาพไปเป็นนบ อยู่ระหว่างทับปุด - ถ้ำทองหลาง ตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4 สายเก่า) คำว่า "นายพล" เป็นชื่อของคนสร้างที่พักที่เรียกว่า "กงสี" สมัยตอนสร้างทาง
3. นบบางคราม ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลทับปุด เป็นทำนบกั้นน้ำในโครงการของกรมชลประทาน
4. หูนบ เดิมเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 25 ไร่ ต่อมากรมชลประทานได้ทำการพัฒนาและขุดลอกจนนำมาใช้ด้านอุปโภคและทำการเกษตร

ป่าไม้

ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณ ยกเว้นตำบลมะรุ่ย จะเป็นป่าชายเลนเสียเป็นส่วนใหญ่ ป่าที่สำคัญเช่น ป่าควนมะรุ่ย ป่าเขาเต่า ป่าเขานางหงส์ ป่าเทือกเขาสูง ป่าเทือกเขาหราสูง และป่าชายเลนโครงการทับปุด และมีเนื้อที่ป่าไม้ที่สำคัญดังนี้

ป่าควนมะรุ่ย มีเนื้อที่ประมาณ 17,457 ไร่

ป่าเขาทอย - นางหงส์ มีเนื้อที่ประมาณ 16,000ไร่

ป่าเทือกเขาหราสูง มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่

ป่าชายเลนโครงการทับปุด มีเนื้อที่ประมาณ 20,371 ไร่

ป่าเขาเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 422 ไร่

ป่าเทือกเขาสูง มีเนื้อที่ประมาณ 43,516 ไร่

ป่าชายเลน

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นทางเพชรเกษม เป็นเส้นทางหลวงแผ่นดินสายประธานของภาคใต้ เริ่มจาก กรุงเทพฯ ผ่านนครปฐม ชุมพร ระนอง เข้าสู่พังงาโดยผ่านคุระบุรี ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง ผ่านทับปุด เข้าบริเวณเขานางหงส์ระยะทาง 26 กิโลเมตร

2. ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 415 เส้นทางสายพังงา – ทับปุด เส้นทางนี้ทำให้ย่นระยะทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงอำเภอเมืองพังงา - ทับปุด เพราะเส้นทางนี้ไม่ผ่านเขานางหงส์ ทำให้เดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

3. ทางหลวงจังหวัดสาย 4152 เส้นทางสายทับปุด – ท่าไทร โดยแยกจากถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่ 168.95 ที่ตลาดทับปุดไปถึงบ้านท่าไทร ตำบลบ่อแสน ระยะทางยาว 9 กิโลเมตร ทางสายนี้ สิ้นสุดระยุทางที่คลองบ่อแสน ซึ่งเป็นท่าเรือออกสู่ทะเล

4.สายทับปุด – พนม สาย 4118 เริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่กิโลเมตรที่ 168.50 ข้างที่ว่าการอำเภอทับปุด ผ่านตำบลทับปุด ตำบลโคกเจริญ ตำบลบางเหรียง เข้าสู่เขตอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร

5. สายทับปุด - อ่าวลึก เริ่มต้นแยกจากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 415 ที่กิโลเมตรที่ 3026 ผ่านตำบลบ่อแสน ตำบลมะลุ่ย เข้าสู่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร (ถนน รพช. เปิดใช้บริการในปี พ.ศ. 2537)

6. ทางหลวงชนบท สายทับปุด – โคกไคร เริ่มต้นแยกจากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 415 กิโลเมตรที่ 302 ผ่านท้องที่ตำบลมะลุ่ยทั้งตำบล สิ้นสุดที่บ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ยซึ่งเป็นท่าเรือระยะทาง 12.3 กิโลเมตร ผิวจราจรราดยางแอสฟัลท์

นอกจากนี้ยังมีทางหลวงชนบทตัดผ่านเข้าหมู่บ้านทุกตำบล ซึ่งเป็นทางสายสั้นๆ ถนนดินลูกรัง ยานพาหนะ สามารถผ่านไปมาได้ทุกฤดูกาล

ศาสนา

ประชากรในอำเภอทับปุดมีการนับถือศาสนาหลักอยู่ 2 ศาสนา คือนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 70 % นับถือศาสนาอิสลาม 30 % ผู้นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน ตำบลบ่อแสนทั้ง 8 หมู่บ้าน นอกนั้นกระจายอยู่ที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย และหมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ แม้ว่าประชากรจะนับถือ ศาสนาแตกต่างกัน แต่ไม่เคยมีปัญหาทางการ ปกครองแต่อย่างใด

ตาราง แสดงศาสนสถาน พระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนา ของอำเภอทับปุด

ศาสนาสถาน
จำนวน
จำนวนบุคคลากร
พระภิกษุ
สามเณร
แม่ชี
ผู้นำศาสนา
วัด
9
92
6
15
-
ที่พักสงฆ์
1
2
-
-
-
วัดร้าง
11
-
-
-
-
มัสยิด
11
-
-
-
33
รวม
32
94
6
15
33

ข้อมูล พ.ศ. 2545 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1. ข้อมูลวัดของอำเภอทับปุด


ที่


ชื่อวัด


ที่ตั้ง


เอกสารสิทธิ์


พ.ศ. ที่ตั้ง


เจ้าอาวาส

1
วัดนิโครธาราม ม. 1 ต. ทับปุด

นส.3/295
นส. 3ก/177

พ.ศ. 2435 พระพงษ์ไทย สุเมโธ
2
วัดพิทักษ์ธรรมาราม ม. 2 ต. ทับปุด พระครูพิทักษ์ธรรมวงศ์
3
วัดไสเสียด ม. 2 ต. บ่อแสน

นส. 3/230
สค. 1/339

พระครูวิศิษฐ์ เขมธรรม
4
วัดคีรีวงศ์ ม. 2 ต. ถ้ำทองหลาง พ.ศ. 2430
5
วัดโคกสวย ม. 3 ต. โคกเจริญ

นส. 3ก/710
นส. 3ก/711
นส. 3ก/708

พ.ศ. 2420 พระครูสังฆ์รักษ์ธงชัย กนตธมโม
6
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ม. 4 ต. บางเหรียง

นส. 3ก/16
นส. 3/119

พ.ศ. 2453 พระอธิการสวัสดิ์ ถิรธมโม
7
วัดศรัทธาราม ม. 4 ต. มะรุ่ย นส. 3ก/6 พ.ศ. 2364 พระสมุเสริม ชนติโก
8
วัดนิโครธคุณากร ม. 5 ต. มะรุ่ย นส. 3ก/1072 พ.ศ. 2460 พระปลัดเชือน ฐิตธมโม
9
วัดอุทัยราษฎร์บำรุง ม. 7 ต. มะรุ่ย นส. 3ก/14 พระบุญช่วย ปุญญาวฒโน
10
ที่พักสงฆ์ถ้ำพญานาคราช ม. 3 ต. ถ้ำทองหลาง
11
ที่พักสงฆ์ถ้ำฤาษีเจดีย์สวรรค์ ม. 3 ต. ทับปุด

2. ข้อมูลมัสยิดของอำเภอทับปุด


ที่


ชื่อมัสยิด


ที่ตั้ง


อิหม่าม


คอเต็บ


บิหลั่น

1
มัสยิดบ้านนา ม. 1 ต. บ่อแสน (บ้านนา) นายสัน โบบทอง นายรอชีด หัสนี นายอารี ประสานการ
2
มัสยิดบ้านคลองบ่อแสน ม. 3 ต. บ่อแสน นายหลี ประสานการ นายฉลาด บุหลาด นายชาตรี ประสานการ
3
มัสยิดนู่รู้ลอักชอญ์ ม. 3 ต. บ่อแสน นายดลหร้าหมาน กะมินสิน นายดลหล้าเต้ หัสนีย์ นายก้าหรีม โบบทอง
4
มัสยิดบ้านควน ม. 4 ต. บ่อแสน นายสุมนต์ สมัยพิทักษ์ นายปรีชา มาลาวัยจันทร์ นายสันติ โบบทอง
5
มัสยิดบ้านใหญ่ ม. 5 ต. บ่อแสน นายแหล้ บุญเต็ม นายสมาน โบบทอง นายต่าหมาน สะเหร่ราช
6
มัสยิดบ้านบนทุ่ง ม. 6 ต. บ่อแสน นายแหล้ หัสนีย์ นายดลหล้า ศรีมั่น นายหวาหาบ หัสนี
7
มัสยิดโชคอำนวย ม. 7 ต. บ่อแสน นายวิกาล เนื้อออ่น นายสมใจ คาวิจจิตร นายสมบูรณ์ อาดผล
8
มัสยิดบ้านท่าใหญ่ ม. 8 ต. บ่อแสน นายพิเชษฐ์ โบบทอง นายสามารถ เจริญจิตร์ นายสมาน หอมหวน
9
มัสยิดโคกไคร ม. 1 ต. มะรุ่ย นายห้าหลี ธันยุภักษ์ นายมนัส ธันยุภักษ์ นายอนุชิต กะสิรักษ์
10
มัสยิดบ้านท่าสนุก ม. 3 ต. มะรุ่ย นายอ้ำล้า เหมพิทักษ์ นายสุนิตย์ จันทร์เจือมาศ นายสิทธินนท์ มหาผล
11
มัสยิดตลิ่งชัน ม. 6 ต. โคกเจริญ นายอัจญีหร้อหนี หวันเมือง นายอัจญีด้าหมาน หวันเมือง นายอัจญีหม่าอิน หมาดแหล้

วัฒนธรรม ประเพณี

วัฒนธรรมและประเพณีของอำเภอทับปุด มีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้โดยทั่วไป และลักษณะวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอทับปุด เกิดจากวิถีชีวิต ในชนบทได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บางอย่างก็ได้รับมาจากที่อื่น แต่ใช้ร่วมกันมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมพื้นบ้านบางอย่างของอำเภอทับปุด มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง เช่นภาษาถิ่น คำล้อเลียน คำร้องเล่น คำสาบาน นิทานพื้นบ้าน ปริศนาคำทาย เป็นต้น

มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเภท

ชื่อ/รายการ

แหล่ง

มรดกทางธรรมชาติ

พืชพันธ์ไม้

ต้นปุด อำเภอทับปุด

สัตว์นานาชนิด

หอยปากหนา
ปลาเพลง
ม. 7 บ้านท่าไทร ต. บ่อแสน
ต. ถ้ำทองหลาง, ต. บางเหรียง
แร่ธาตุและรัตนชาติ ถ่านหิน (ลิกไนต์) บ้านท่าไทร บ้านนา ไสเสียด
บ้านใหญ่และบ้านท่าใหญ่ ต.บ่อแสน
ต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำสำคัญ

น้ำตกเต่าทอง
อ่าวทับปุด
ท่าเทียบเรือท่าไทร

ม.3 ต.บ่อแสน
ม.1 ต.มะรุ่ย
ม.7 ต.บ่อแสน

มรดกทางวัฒนธรรม

โบราณวัตถุ

เครื่องลายชาม (ชามกระเบื้อง ถ้วยลายเทพนม
จานเชิงเทพนม โถลายคราม)
เครื่องมือดักสัตว์/อาวุธ
(ธนูหน้าไม้ ธนูดิน ดาบ ขวานปลี ขวานล้วงท้อง)
เครื่องใช้สอย (เชี่ยนหมากทองเหลือง ครกสีข้าว)

วัดนิโครธคุณากร
แหล่งโบราณคดี นาหลวงและนบหลวง
ถ้ำเทินผี
ปลักแรด
ม.2 ต.ทับปุด
ต.ถ้ำทองหลาง
ม.2 ต.ถ้ำทองหลาง
สถาปัตยกรรมดีเด่น พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบรรลือ วัดราษฎร์อุปถัมป์ ม.4 ต.บางเหรียง
รูปปั้นอนุสาวรีย์และสิ่งสำคัญ
คู่บ้านคู่เมือง
หลวงพ่อเทือก
รูปหล่ออาจารย์รักษ์
วัดนิโครธคุณากรม.6 ต.มะรุ่ย
วัดโคกสวย ม.3 ต.โคกเจริญ
ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น เครื่องจักรสาน (กระด้ง เครื่องสีข้าว
ข่อง นาง นั่งได้)
อ.ทับปุด
ภาษาและวรรณกรรม ตำนาน (เขาสูง เขาหลัก เขากลางวัง เขาสามไร เขากะมัง เขายายหม่น เขาหน้าสาร ถ้ำย่างวัว)
ต.ถ้ำทองหลาง
การละเล่นพื้นบ้านและนาฏศิลป์ การละเล่นของเด็ก (กระโดดเชือก มอญซ่อนผ้า วิ่งเปรี้ยว หมากเก็บ ชักคะเย่อ ) อ. ทับปุด
ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนบุคคล (พระครูพิศาล ปุรินทร์โก)
ศาสนสถาน (วัด 8 วัด มัสยิด 11 มัสยิด)
ศาสนพิธี (พิธีการเนื่องจากสุริยคราส จันทรคราส)
ศาสนสมบัติ (พระศิลาหลวงพ่อด้วน)
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ม. 4 ต. บางเหรียง อ. ทับปุด
อ. ทับปุด
ต. บ่อแสน
วัดศรัธาราม ม.4 ต. มะรุ่ย
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

การเข้าสุหนัด
พิธีลาโรงครู

- ต. บ่อแสน
- ต. โคกเจริญ, ต. มะรุ่ย
ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น - การรักษาโรค
- ตำหรับยา (ยาเลือด ยาลม ยารักษาโรคผิวหนัง ยาแก้หอบ)
- การถนอมอาหาร (หอยเปรี้ยว ปูแสมดอง ขิงผงสำเร็จรูป)
- ศิลปกรรม (ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ดอกไม้เกล็ดปลา)
- ต. บ่อแสน, ต. มะรุ่ย
- อ. ทับปุด
- อ. ทับปุด

ชุมชนวัฒนธรรมไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ

- ชุมชนบ้านหัวนอนวัด
- ชุมชนบ้านทับปุด

- ม. 1 ต. โคกเจริญ
- ม. 1 ต. ทับปุด

1. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอทับปุด, ข้อมูล สารสนเทศ การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม, เอกสารอันดับ 2/2544 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ประวิช วิศุภกาญน์ ,เอกสารโรเนียวเรื่องภาษาพูดและวัฒนธรรมท้องถิ่นพังงา

Home | Services | Features | Privacy | Contact us | About us
Copyright @ 2005 My Website. All Rights Reserved.
Template Design By Ex-designz.net