^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad  ร่วมกับ การจัดกิจกรรมการสอนแบบอุปนัย เรื่อง เส้นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทับปุดวิทยา โดย ครูวาสนา ลิพอนพล ตำแหน่ง ครู  คศ.2

>>แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4<<

>>สื่อการสอน GSP<<

 


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

              โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14

              โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

ผู้รายงาน        นางสาวณิชา  ประกอบทรัพย์

ปีที่รายงาน     2560

 

บทคัดย่อ

     รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน   ทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา   เขต 14 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  และเพื่อศึกษาความพึงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา    เขต 14  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 25 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จำนวน 21 คน  รวม 46 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14 จำนวน 8  เล่ม   34 แบบฝึก  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน  10 แผน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน 10  ข้อ ระยะเวลาในการรวบรวมคือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ในตารางเรียนที่  3 ตารางเรียนที่  4 และตารางเรียนที่ 5 วันละ 1 ชั่วโมง  รวมทั้งการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตั้งแต่วันที่ 18  พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 5 มกราคม 2560 และเสริมนอกเวลา รวมจำนวน 18 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ค่าที (t-test) ผลปรากฏว่า

     1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14พบว่าโดยรวมมีประสิทธิภาพ E1/ E2= 83.95/ 86.68  ตามเกณฑ์ 80/80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายเล่มพบว่าทุกเล่ม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้เล่มที่ 1 E1/ E2=81.80 / 84.90 เล่มที่ 2 E1/ E2= 86.59 / 88.90 เล่มที่ 3 E1/ E2= 82.96/ 85.40 เล่มที่ 4 E1/ E2=86.93/ 88.20 เล่มที่ 5 E1/ E2= 84.64 / 86.60 เล่มที่ 6 E1/ E2=85.16/ 88.60 เล่มที่ 7 E1/ E2= 82.08 / 85.10 และเล่มที่ 8 E1/ E2= 81.46/ 86.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

     2.  ความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา เขต 14 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สูงกว่า ก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

     3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา เขต 14 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับปุดวิทยา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก