^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad  ร่วมกับ การจัดกิจกรรมการสอนแบบอุปนัย เรื่อง เส้นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทับปุดวิทยา โดย ครูวาสนา ลิพอนพล ตำแหน่ง ครู  คศ.2

>>แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4<<

>>สื่อการสอน GSP<<